ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τις πρακτικές και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες ακολουθεί ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν τροποποιηθούν οι πρακτικές και πολιτικές μας ως διαχειριστή της Ιστοσελίδας, θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήση cookies εδώ.

Σκοπός της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα ισχύει στις συναλλαγές φυσικών προσώπων-υποκειμένων δεδομένων με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Κυρίως, η παρούσα ισχύει σε περιπτώσεις:
• Υφιστάμενων και μελλοντικών επισκεπτών της ιστοσελίδας
• Υφιστάμενων, μελλοντικών επαγγελματιών υγείας, χρηστών της ιστοσελίδας
Η παρούσα δεν ισχύει σε πολιτικές και πρακτικές εταιρειών, που δεν σχετίζονται με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας και εξέρχονται της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου άλλων εταιρειών.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου.
• Για να εξυπηρετήσει τα νόμιμα συμφέροντά του, στο βαθμό που αυτά δεν παραβιάζουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
• Για την εξυπηρέτηση των σκοπών δημιουργίας της ιστοσελίδας

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Συλλέγονται

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σας ταυτοποιούν ως φυσικό πρόσωπο ή σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση σας. Ενδεικτικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται:

Σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

• Για την εγγραφή σε πλατφόρμα επικοινωνίας και διατύπωσης ερωτημάτων
• Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email address), Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό).

Σχετικά με του επαγγελματίες υγείας:

• Για την εγγραφή τους σε πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς
• Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Διεύθυνση Ιατρείου, Τ.Κ., Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email address), Τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό).

Περιπτώσεις Συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Για την διεκπεραίωση των λειτουργιών του, οι οποίες δεν δύναται να υλοποιηθούν χωρίς τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων.
• Η συλλογή πραγματοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή για την πρόληψη σοβαρών ζημιών ή τραυματισμών σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
• Τα δεδομένα παρέχονται κατόπιν συγκατάθεσης από το φυσικό πρόσωπο- υποκείμενο δεδομένων.

Σε ποιον διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων, εφόσον εξασφαλίσει τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους και την προστασία των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατηγοριοποιούνται ως αυστηρά εμπιστευτικά και θα κοινοποιηθούν μόνο στα ακόλουθα μέρη και μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου δεδομένων, δηλ. σε:
• Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων υλοποίησης, ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού και ανάπτυξης
• Κάθε τρίτο μέρος προκειμένου ο διαχειριστής της ιστοσελίδας να ανταποκριθεί στις νομικές του υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεσμοθετημένων
• υποχρεώσεων τήρησης μητρώου για τον εντοπισμό ή αποτροπή παράνομων πράξεων,
• Επαγγελματίες συμβούλους και ελεγκτές προς το σκοπό επαγγελματικών συμβουλών ή προκειμένου να ανταποκριθούμε με τις υποχρεώσεις μας ελέγχου
• Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Φορείς, γενικά Δημόσιο
• Κυβερνητικά τμήματα όπου η τήρηση μητρώου είναι υποχρεωτική βάσει νόμου.

Για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ασφάλεια πληροφοριών

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για να προστατεύσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικές και άλλες πληροφορίες.

Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, λαμβάνετε και διαβιβάζετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία, να αντιτάσσεσθε καθώς και να αποσύρετε την συγκατάθεση σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας. Με την επιφύλαξη κάποιας εξαίρεσης βάσει του ΓΚΠΔ, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• Δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
• Δικαίωμα διόρθωσης
• Δικαίωμα διαγραφής
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας
• Δικαίωμα στη φορητότητα (δηλ. δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας)
• Δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας
• Δικαίωμα εναντίωσης
• Δικαίωμα καταγγελίας

Χρόνος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διατηρούνται για όσο χρόνο αυτό απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεγεί ή για μεγαλύτερη διάρκεια ή για όσο επιτρέπεται από το νόμο. Εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό για τον οποία συλλέχθησαν, διαγράφονται σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Με ποια νομική βάση επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Για να είναι η επεξεργασία σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ, ταυτοποιούμε τη νομική βάση πριν από την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω καθορίζονται οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πληρούνται οι όροι του Άρθρου 6 του ΓΚΠΔ και σχετικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούνται οι όροι του άρθρου 9.

Ειδικότερα:

Άρθρο 6&9 επεξεργασία ΔΠΧ και ΔΠΧ ειδικών κατηγοριών
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νόμιμη υποχρέωση.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της υγείας.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.
Σε κάθε περίπτωση, εάν το Υποκείμενο Δεδομένων δηλώσει ότι αντιτίθεται στην επεξεργασία των ΔΠΧ, που το αφορούν, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες του.

Επικοινωνία

Γενικά: Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα ή τις πρακτικές μας απορρήτου ή θα θέλατε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
edae@edae.gr

Ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία
Μιχαλακοπούλου 155, Τ.Κ. 1152, Αθήνα.
Επίσης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λ. Κηφισίας αρ. 1-3 ).

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ.
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ/Η ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Η ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για την χρήση των cookies δείτε εδώ. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας συναινείτε στην χρήση των cookies.